Model Ograniczania strat i Marnowania Żywności

W dniu 24.02.2017 odbyło się spotkanie Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystania Żywności powołanej przez Federację Polskich Banków Żywności w 2011 roku. W spotkaniu brało udział 30 ekspertów, który dyskutowali o problemie marnowania żywności w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym.

Idea gospodarki o obiegu zamkniętym polega na zamknięciu cyklu życia produktu, który w ujęciu linearnym oznacza sekwencję: produkcja - użytkowanie - usunięcie odpadu (ujęcie zwane "od kołyski do grobu" - ang "from cradle to grave"). Zamykając cykl życia otrzymujemy zaś sekwencję: produkcja - użytkowanie - wykorzystanie odpadu w kolejnym cyklu produkcyjnym (ujęcie zwane "od kołyski do kołyski" - ang "from cradle to cradle"). Istotą tego podejścia jest zatem wykorzystanie odpadów powstałych w cyklu życia produktu i tym samym ograniczenie zużycia surowców, zmniejszenie ilości składowanych odpadów oraz zwiększenie strumienia odpadów wykorzystywanych w ramach odzysku i recyklingu (źródło http://www.cp.org.pl).

Pierwsza część spotkania została poświęcona prezentacji założeń dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym. Została zaprezentowana przez Beatę Guzik z firmy Pharumlegal z Brukseli.

W kolejnej części została otwarta dyskusja dotycząca oceny wpływu i znaczenia gospodarki o obiegu zamkniętym dla konsumentów, branży spożywczej oraz środowiska. W panelu dyskusyjnym wzięli udział: Elżbieta Szadzińska – Federacja Konsumentów, Andrzej Gantner – Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz dr Beata Kłopotek – Ministerstwo Środowiska.

  • Dla konsumentów gospodarka o obiegu zamkniętym może oznaczać, iż w perspektywie mogą spodziewać się produktów, których trwałość i użytkowanie będzie dłuższe. Dodatkowo powstaną punkty usługowe, których zadaniem będzie serwisowanie produktów np. reperowanie, wymiana części itp. Ważne jest, aby miejsca sprzedaży żywności nie przenosiły odpowiedzialności za marnowanie żywności na konsumenta tj. generowały takie mechanizmy (promocje), które zachęcają do zakupu żywności ponad potrzeby, co może powodować marnotrawstwo żywności w domach konsumentów. Urządzenia tzw. smart (lodówki) i opakowania powinny wspierać racjonalne wykorzystanie żywności. Ważna jest edukacja konsumentów w zakresie rozumienia etykiet żywności oraz terminów przydatności do spożycia.
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym z punktu widzenia branży spożywczej powinna mieć realne cele (zweryfikowane o polskie realia) oraz być wprowadzana stopniowo, aby móc osiągać zakładane wskaźniki. Zdaję się również konieczne posiadanie aktualnych i wiarygodnych danych na temat ilości marnowanej żywności.
  • Warto też zwrócić  uwagę na oczekiwania konsumentów, które dotyczą dostępności produktów świeżych i w mniejszym stopniu przetworzonych. Mniejszy stopień przetworzenia żywności może prowadzić do konieczności ich szybszego wykorzystania, co może przyczyniać się również do większej ilości zmarnowanych produktów. Stąd ważna jest szeroka edukacja konsumentów w zakresie postępowania z żywności np. przechowywania jedzenia oraz nauka gotowania.
  • Ważną rolę w ograniczaniu marnotrawstwa żywności odgrywają organizacje społeczne zajmujące się ograniczaniem marnowania żywności. Jednak istotne jest, aby spełniały one standardy dotyczące współpracy z branżą spożywczą tzn. udoskonalały się w zakresie logistyki i komunikacji. Również uszczelniania dystrybucji otrzymanych darowizn żywności.
  • Od lipca, w gospodarce komunalnej odpadami, będzie konieczność selektywnej zbiórki bioodpadów, w tym odpadów spożywczych. Istotne jest aby selektywną zbiórkę dostosowywać do lokalnych możliwości zagospodarowywania odpadów np. do biospalarni lub na kompost. Powinno to wynikać z dostępności lokalnej infrastruktury dotyczącej zagospodarowywania odpadów.

Zostały przedstawione dwie inicjatywy społeczne dotyczące zrównoważonego wykorzystania żywności:

  • Foodsharing Polska. Inicjatorem jest Agnieszka Bielska, która przybliżała działalność tej społecznej inicjatywy. Foodsharing to działalność polegająca na udostępnieniu lodówki i szafki na żywność w przestrzeni publicznej, aby mieszkańcy mogli dzielić się nieodpłatnie niewykorzystaną żywnością. Foodsharing ma regulamin działania i zaangażowanych wolontariuszy. Więcej informacji na https://www.facebook.com/FoodsharingPolska/?fref=ts Uczestnicy spotkania zwrócili szczególną uwagę na kwestie dotyczącą bezpieczeństwa żywności, która przechowywana jest w społecznych lodówkach.
  • Inicjatywa Oddam Odpady – Otwarte Kompostowniki Miejskie, została przybliżona przez inicjatorkę Katarzynę Barc. „Otwarty Kompostownik” to miejsce, do którego każdy może nieodpłatnie przynosić odpadki kuchenne (np. obierki warzyw i owoców) wytworzone we własnym domu. Celami akcji „Otwarte Kompostowniki” jest zapobieganie powstawania odpadów, ograniczanie ilości wywożonych odpadów na wysypiska i do spalarni oraz wytwarzanie zdrowej gleby blisko naszych domów http://www.oddamodpady.pl/gdzie-sa-otwarte-kompostowniki

 

 

Partnerzy

undefined

undefined

Partnerzy