Model Ograniczania strat i Marnowania Żywności

Rada ds. Zrównoważonego Wykorzystywania Żywności 23.03.2016

Dnia 23.03.2016r. odbyła się Rada ds. Zrównoważonego Wykorzystania Żywności, która podjęła temat projektu MOST „Model Ograniczania Strat i Marnowania Żywności z Korzyścią dla Społeczeństwa” finansowanego z NCBiR. 

Tematem spotkania było:

1. MOST – Model Ograniczania Strat i Marnotrawstwa Żywności z Korzyścią dla Społeczeństwa – Punkty Odzysku – założenia modelu do przekazywania żywności. Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.

2. Jak uniknąć marnotrawienia żywności – strategie poprawy wydajności przekazywania darowizn żywności na cele charytatywne w obszarze handlu.

Dyskusja po wygłoszeniu referatów pozwoliła uzyskać następujące wnioski:

  • Brakuje ujednoliconego nazewnictwa w zakresie określania marnotrawstwa żywności. W zależności od celu dokumentu straty określa się, jako marnowanie lub odpady żywności. Stąd powoduje to różne sposoby weryfikowania ilości strat. Wyzwaniem wciąż w wielu krajach UE jest trudność w zbieraniu danych, co jednak nie powinno blokować działań nakierowanych na ograniczanie marnotrawstwa żywności. Tymczasem kraje członkowskie już w 2021 będą proszone raport dotyczących postępu prac nad ograniczaniem odpadów, co wymusza podjęcie różnorodnych inicjatyw i działań nakierowanych na zmniejszanie odpadów.
  • Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu rozważa podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Zakłada on ograniczenie marnowania żywności na etapie sprzedaży. Adresatami zamian są jednostki handlu detalicznego i hurtowego, operujące w obiektach o powierzchni większej niż 250 m2, w których przynajmniej 50% przychodu generowane jest przez sprzedaż produktów spożywczych.

  • Wyzywaniem jest również brak instytucji koordynującej działania na rzecz ograniczania marnotrawstwa żywności na szczeblu krajowym, w tym również w zakresie budowania platformy pomiędzy resortami takimi jak: rolnictwa, zdrowia, środowiska i polityki społecznej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest zainteresowane, aby wspierać rozwiązania sprzyjające ograniczaniu marnotrawstwa żywności.

  • W przypadku sieci handlowych odpady żywności generują szereg strat dla firmy: strata marży, ponoszone koszty zakupu, ja również koszty utylizacji. Przyczyną strat mogą być nieefektywne procedury pomiędzy zamawiający, dostawcą i dokonującym transportu produktów spożywczych skierowanych do sprzedaży. Jak również niedopilnowanie stanów magazynowych w sposób efektywny lub nawet wzajemny wpływ produktów przy np. niewłaściwym przechowywaniu. Tymczasem trendem konsumenckim jest szybkie zaspokajanie potrzeb. Konsumenci oczekują dostępności produktu na półce (nawet bardzo unikatowego), co wymusza na sprzedawcach zapewnienie ich w miejscu dokonywania zakupu. Wybrane sieci handlowe, w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, już podjęły działania na rzecz przekazywania niesprzedanej żywności. Jednak cały czas jest wyzwaniem komunikacja, gdyż przedsiębiorstwa nie chcą kojarzyć się z „marnotrawstwem”. Wyzywaniem jest również budowanie zaufania społecznego i wiarygodności organizacji pożytku publicznego, które byłyby gotowe odbierać żywność.

Council for Rational Use of Food 23.03.2016

On the 23.03.2016 there was a meeting of the Council for Rational Use of Food, which has discussed the project MOST "Model of Food Loss and Waste Reduction with the Benefit to Society” financed by the National Centre for Research and Development (NCBiR).

The meeting included following topics:

1. MOST -  Model of Food Loss and Waste Reduction with the Benefit to Society - Recovery Points - assumptions of the model to distribute food. Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, The Polish Association of Food Technologists.

2. How to avoid food wastage - strategies to improve efficiency of distributing food donations to charity in the area of trade.

Discussion after presentation allowed to create following conclusion:

  • There is no uniform nomenclature for the definition of food waste. Depending on the purpose of the document loss is determined as waste or wastage
    of food. Thus it can provide different ways of verifying the amount of loss. Still in many EU countries the challenge is the difficulty in collecting data, but this should not block action aimed at reducing food waste. Meanwhile, the Member States already in 2021 will be invited to report on progress regarding work on the reduction of waste, which makes it necessary to take various initiatives and measures aimed at reducing waste.
  • The Commission of Family, Senio and Social Policy of Senate ia considering taking a legislative initiative concerning a draft of a law on the prevention of food waste. It envisages reducing food waste at the stage of trade. The recipients of its are retail and wholesale units, operating in premises with an area of more than 250 m2, in which at least 50% of revenue is generated by the sale of food products.

  • The challenge is also a lack of institutions coordinating efforts to reduce food waste at the national level, including building the platform between ministries such as agriculture, health, environment and social policy. The Ministry of Agriculture and Rural Development is interested in supporting solutions conducive to reduce waste food.

  • In the case of retailers, food waste generates a series of losses for the company: loss of margin, costs incurred during purchase, also costs of disposal. The cause of loss may be inefficient procedures between purchaser, supplier and transporter of food products targeted for sale. As well as failure in inventory in an efficient or even mutual way the impact of products at eg. if stored improperly. Meanwhile, the consumer trend is to satisfy the needs quickly. Consumers expect availability the product on the shelf (even very unique), which forces sellers to provide them at the point of purchase. Selected retail chains within corporate social responsibility, have already taken action to transfer unsold food. But all the time the challenge is communication, because companies do not want to be associated with the "waste". Challenge is also to build public trust and credibility of public benefit organizations, which would be ready to receive food.

 

 

Partnerzy

undefined

undefined

Partnerzy