Model Ograniczania strat i Marnowania Żywności

Publikacje na temat projektu MOST pojawiły się już w renomowanych czasopismach. 

WYKAZ PUBLIKACJI

I. publikacje w czasopismach recenzowanych

1.   Wrzosek M., Bilska B., Kołożyn- Krajewska D., Krajewski K., Określenie skali i przyczyn strat żywności w handlu detalicznym na przykładzie mleka i jego przetworów. „Żywność  Nauka Technologia Jakość”, 2014, nr  2 (93), 21, 225-238 http://dppglkw.pttz.org/zyw/wyd/czas/2014,%202(93)/17_Wrzosek.pdf

2.   Wrzosek M., Kołożyn- Krajewska D., Krajewski K., Ocena strat i marnotrawstwa żywności w obiektach handlowych a działania strategiczne handlu- wyniki badań. „Marketing i rynek”, 2014, nr 6, 849-863

http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/etnocentryzm_konsumencki_mir_nr_6_2014.pdf

3.   Krajewski K., Wrzosek M., Lipińska M., Kołożyn- Krajewska D., Bilska B.: Logistyka odzysku produktów mleczarskich w świetle analizy ryzyka strat w procesach dystrybucji. „Logistyka”, 2014, nr 6, 13482-13488; płyta CD Nauka 6/1

4.   Bilska B., Wrzosek M., Krajewski K., Kołożyn-Krajewska D.:  Zrównoważony rozwój sektora żywnościowego a ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności. ”Journal of Agribusiness and Rural Development”, 2015, Zeszyt 2 (36), 171-179. http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/253296/2/3_2_2015.pdf

5.   Bilska B., Wrzosek M., Kołożyn-Krajewska D. Krajewski K.:   Food losses and food waste in the context of sustainable development of the food sector. ”Chinese Business Review”, 2015, Vol. 14, nr 9, 452-462

6.   Grochowska R., Seremak-Bulge J.,  Straty w łańcuchu mleczarskim,  ”Przemysł Spożywczy”,  2015, nr 12, 6-10

7.   Lipińska M., Kołożyn-Krajewska D.:  Marnotrawstwo żywności w kontekście problemów ze sprzedażą polskich jabłek, Przemysł fermentacyjny i Owocowo-Warzywny ”Przemysł Fermentacyjno-Owocowy”, 2015, T. 59, 11/12,6, 8-9

8.   Wrzosek M., Bilska B., Kołożyn-Krajewska D., Krajewski K., Ograniczenie strat produktów mleczarskich w handlu detalicznym jako element społecznie odpowiedzialnego biznesu. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, tom 16, z. 6  541-546 https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/206028/2/16-6-Wrzosek.pdf

9.   Bilska B. , Wrzosek M., Kołożyn-Krajewska D., Krajewski K., Risk of food loses and potential of food recovery for social purposes. ”Waste Management”, 2016, 52, 269 – 277, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X16301192

10. Bilska B., Kołożyn-Krajewska D., Analiza strat żywności generowanych w zakładach mleczarskich – badanie pilotażowe.  Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 4, 20-24 http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-08b0c408-d580-447d-a297-9098ca068665?q=bwmeta1.element.agro-0380c2ea-8323-405f-953d-c6521f1f285d;5&qt=CHILDREN-STATELESS

11. Krajewski K., Lipińska M., Wrzosek M., Bilska B., Kołożyn-Krajewska D., „Food waste – four dimensions of security: economic, social, power and environmental”  ”Intercathedra” 2016, 32/2, 47-53,

12. Lipińska M., Tomaszewska M., Kołożyn-Krajewska D., Problem strat w łańcuchu żywnościowym na przykładzie transportu wyrobów mleczarskich, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 584, 2016, 61-70  http://www.zppnr.sggw.pl/584-07.pdf

13. Lipińska M., Wrzosek M., Bilska B., Krajewski K., Kołożyn-Krajewska D., Ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności z korzyścią dla społeczeństwa i producentów, ”Przemysł Spożywczy”, 2016, nr 11, 8-10,

14. Tomaszewska M., Lipińska M., Kołożyn – Krajewska D., Grodzicki A., Analiza strat na etapie transportu mleka i jego przetworów w wybranych spółdzielniach mleczarskich z wielkopolski, Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu  2016, Tom XVIII, zeszyt 3, 352-357 http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-c1584904-8c3a-4076-8ce4-d9fdca41cebf?q=bwmeta1.element.agro-55808eaf-0a3b-41de-ba47-5e639910ca72;17&qt=CHILDREN-STATELESS

15. Krajewski K., Lipińska M., Reduction of losses in the distribution of dairy products as part of product management. “Studia Oeconomica Posnaniensia” 2017, vol.5 , nr 7, s. 149-161.

 

II. raporty i publikacje

1.   Bilska B., Wrzosek M., Tomaszewska M., Krajewski K., Kołożyn-Krajewska D., 2014: Handel jako kluczowy punkt ograniczenia strat produktów żywnościowych z możliwością wykorzystania na cele społeczne. w: Kołożyn-Krajewskia D. [red.]: Jakość żywności a żywienie w turystyce, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, 2014, 5 – 15,

2.   Kołożyn- Krajewska D., Wrzosek M., Bilska B., Krajewski K., Model Ograniczania Strat i Marnowania Żywności z korzyścią dla społeczeństwa, w: Kołożyn-Krajewskia D. [red.]: Jakość żywności a żywienie w turystyce, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, 2014, str.41-50,

3.   Wrzosek M., Bilska B., Krajewski K., Kołożyn- Krajewska D., Straty wartości energetycznej żywności w sferze handlu wskutek marnotrawstwa, na przykładzie produktów mleczarskich, Jakość żywności, a żywienie w turystyce [red:] Danuta Kołożyn- Krajewska , Wyd. WSHiT, Częstochowa, 2014, str.197-206,

4.   Kołożyn- Krajewska D., Wrzosek M., Bilska B., Krajewski K., Ryzyko powstawania strat i marnotrawstwa żywności a możliwość ich ograniczania, Technologia produkcji i bezpieczeństwo żywności, Wyd. PTTŻ, Kraków, 2014, 5-16,

5.   Krajewski K., Bilska B., Wrzosek M., Kołożyn- Krajewska D., Warunki produkcji a straty i marnotrawstwo w łańcuchu mleczarskim. W: Romaniuk W. i Jankowska-Huflejt H. [red ] Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów UE i ochrony środowiska, Falenty – Warszawa, 2014, 88-93,

6.   Bilska B., Wrzosek M., Krajewski K., Kołożyn- Krajewska D., Wroniak M., Sustainable development of food sector and limitations at food losses and waste. w: K. Wajszczuk, P. Sajna, J. Wawrzynowicz (editors); Efficient Logistics as a Chance of Efficient Consumer Response in the Agri-Food Sector,  Proceedings of the International Forum on Agri-Food Logistic, Published by Poznań University of Life Science, Poznań 2014, s. 23-26 http://www.agrifoodlogistics.eu/upload/Book%20of%20Abstracts%20IFAL%202014.pdf

7.   Krajewski K., Wrzosek M., Lipińska M., Kołożyn- Krajewska D., Bilska B., Reverse logistics of food products in the dairy chain in the light of risk analysis. in:  K. Wajszczuk, P. Sajna, J. Wawrzynowicz (editors); Efficient Logistics as a Chance of Efficient Consumer Response in the Agri-Food Sector,  Proceedings of the International Forum on Agri- Food Logistic, Published by Poznań University of Life Science, Poznań 2014, s. 105-107 http://www.agrifoodlogistics.eu/upload/Book%20of%20Abstracts%20IFAL%202014.pdf

8.   Seremak-Bulge J., Grochowska R. (red. nauk.), Szczepaniak I., Szajner P., Bułkowska M., Hryszko K., Ocena strat ponoszonych na poszczególnych etapach łańcucha mleczarskiego w Polsce, 2015, Studia i Monografie Nr 162, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 1-135, https://www.ierigz.waw.pl/publikacje/studia-i-monografie/18734,4,3,0,nr-162-ocena-strat-ponoszonych-na-poszczegolnych-etapach-lancucha-mleczarskiego-w-polsce.html

9.   Krajewski K., Lipińska M., Kołożyn- Krajewska D., Wrzosek M.,  Analysis of Conditions for the Reduction of Losses in the Distribution of Dairy Products, the Use of Risk Analysis, as Part of the Product Management. In: Gwiazdowska D., Kluczyńska K., Juś K., (editors) Current Trends in Commodity Science , Book of Abstracts, Poznań University of Economics, Poznań 2015, P-16, s. 33 file:///C:/Users/PTTŻ_MOST/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/book-of-abstracts-2015-17-06-15-12.pdf

10. Kołożyn-Krajewska D. (red. nauk.), Bilska B. (red. nauk.), Wrzosek M., Krajewski K., Tomaszewska M., Lipińska M.,  Model Ograniczania Strat i Marnowania Żywności z Korzyścią dla Społeczeństwa (MOST) – Przewodnik Wdrażania. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, 2016, ISBN 978-83- 942362-6-7,

11. Bilska B., Wrzosek M., Kołożyn-Krajewska D.:  Jakość i bezpieczeństwo żywności a możliwość ograniczenia marnotrawstwa żywności w: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności: teraźniejszość i przyszłość / pod red. Doroty Nowak, Katarzyny Samborskiej.- Warszawa, 2016,  85-91. http://owpttz.sggw.pl/jibz-2015.pdf

12.   Kołożyn-Krajewska D., Bilska B., Krajewski K., Wrzosek M., Trafiałek J.: Projekt MOST jako innowacyjne rozwiązanie dla zakładów produkcji i dystrybucji żywności, w: Innowacyjne rozwiązania w technologii żywności i żywieniu człowieka / red. Tomasz Tarko, Iwona Drożdż, Dorota Najgebauer-Lejko, Aleksandra Duda-Chodak. - Kraków: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 2016, 185-194,

13. Kołożyn-Krajewska D., Bilska B., Krajewski K., Wrzosek M., Ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności – kontekst prawny i prace w Polsce nad modelem MOST. Food Lex, 2017, nr 3, 45-50,

Partnerzy

undefined

undefined

Partnerzy