Model Ograniczania strat i Marnowania Żywności

Kontakt - KONSORCJUM „MOST”

Lider Projektu

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Kierownik projektu: prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

Email: danuta_kolozyn_krajewska@sggw.pl

Kontakt dodatkowy: email: beata_bilska@sggw.pl
Tel: 22 5937075
www.pttz.org

Celem Towarzystwa jest rozwijanie społecznej działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk o żywności i jej technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz problemów inżynieryjnych i ekonomicznych związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem surowców, półproduktów i produktów żywnościowych, a także upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń z uwzględnieniem potrzeb i pożytku gospodarki narodowej.

 

Członkowie konsorcjum

Federacja Polskich Banków Żywności

Email: maria.kowalewska@bankizywnosci.pl
Tel: 22 654 64 00
www.bankizywnosci.pl

Celem Federacji jest zmniejszanie obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez działalność własną oraz wspieranie Banków Żywności, członków Federacji. Federacja osiąga swoje cele poprzez: wspomaganie swoich członków w prowadzonej przez nich działalności charytatywnej; reprezentowanie Banków Żywności wobec organów administracji publicznej, organizacji krajowych i międzynarodowych oraz central producentów; wspieranie procesu tworzenia Banków Żywności, także metodą edukacji społecznej oraz promocji ich idei.

 

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań

Email: eko@cobro.org.pl
Tel: 22 842 20 11 wew. 39
www.cobro.org.pl

COBRO jest państwowym instytutem badawczym kategorii A, nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Instytut zatrudnia 45 pracowników w trym 17 na etacie naukowo-badawczym, 15 technicznych, 13 administracyjnych oraz 2 doktorantów. Przedmiotem podstawowej działalności jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie opakowalnictwa, przystosowanie wyników tych prac do potrzeb praktyki oraz ich wdrażanie w podmiotach przemysłowych oraz innych organizacjach.

 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

www.ierigz.waw.pl

Potencjał kadrowy Instytutu stanowi 14 osób z tytułem profesora, 7 doktora habilitowanego, 29 doktorów, 30 asystentów i 7 specjalistów badawczo-technicznych. Należy podkreślić, że 40 roku życia nie przekroczyło 13 osób spośród kadry doktorów i 27 spośród asystentów. Instytut zapewnia odpowiednie warunki techniczne oraz infrastrukturę i aparaturę badawczą na potrzeby realizacji projektu. Pracownicy mają zagwarantowaną szybką i niezawodną łączność z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi poprzez sieć publiczną.

 

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita

www.mlekovita.com.pl

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita jest jednym z liderów polskiego mleczarstwa z rocznym obrotem 3 mld zł w 2012 roku (ok. 10% udziału w obrotach sektora mleczarskiego) oraz najcenniejsza marka sektora żywnościowego w Polsce ( w 2012 roku wyceniona na ponad 1 mld zł w rankingu „Rzeczpospolitej” ), a jednocześnie firma nowoczesna i innowacyjna we wszystkich obszarach swojej działalności. Przedsiębiorstwo od lat wykazuje największą dynamiką przychodów w sektorze mleczarskim w Polsce. Obecnie MLEKOVITA posiada 13 zakładów produkcyjnych, 23 własne Centra Dystrybucyjne oraz własną sieć detaliczną składającą się z 40 sklepów działającą pod szyldem MLEKOVITKA.

 

Contact - CONSORTIUM "MOST" 

Project leader

The Polish Association of Food Technologists

Project manager: prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

Email: danuta_kolozyn_krajewska@sggw.pl

Additional contact: email: beata_bilska@sggw.pl
Phone: 22 5937075
http://www.pttz.org

The purpose of the Association is to develop a social scientific activity, didactic and popularizing in the field of food science and technology, with particular emphasis on physical, chemical and biological phenomena and engineering and economic issues related to processing and storage of raw materials, semi-finished products and food products, as well as the dissemination of the scientific achievements and exchange of experiences with taking into account needs and benefit of national economy.

 

Members of the consortium 

Federation of Polish Food Banks

Email: maria.kowalewska@bankizywnosci.pl
Phone: 22 654 64 00
http://www.bankizywnosci.pl

The aim of the Federation is to reduce malnutrition areas and preventing food waste through its own activity and supporting food banks, members of the Federation. The Federation achieves its objectives by: supporting its members in their charity; representing of Food Banks to public authorities, national and international organizations and producers’ centrals; supporting the development of Food Banks, also by social education and the promotion of their ideas.

 

COBRO - Packaging Research Institute

Email: eko@cobro.org.pl
Tel: 22 842 20 11 ext. 39
http://www.cobro.org.pl

COBRO is the national research institute of A category, supervised by the minister responsible for the economy. The Institute employs 45 employees, including 17 full-time scientific research, 15 technical, 13 administrative and 2 doctoral students. The basic activity is to conduct research and development in the field of packaging, adapting the results of this work to the needs of the practice and implementation of industrial entities and other organizations.

 

Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute 

http://www.ierigz.waw.pl

Human resources consist of 14 professors, 7 habilitated doctors, 29 doctors, 30 assistants and 7 research-technical specialists. It should be emphasized that 13 people among doctors and 27 of the assistants didn’t exceed the age of 40 years old. The Institute ensures appropriate technical conditions and infrastructure and research equipment for the project. Employees are guaranteed in a fast and reliable connection with the international scientific telecommunication networks over a public network.

 

Dairy Cooperative Mlekovita

http://www.mlekovita.com.pl

Dairy Cooperative Mlekovita is one of the leaders of the Polish dairy industry with an annual turnover of 3 billion PLN in 2012 (approx. 10% of total sales in the dairy sector) as well as the most valuable brand of the food sector in Poland (in 2012 estimated at over 1 billion PLN in the "Republic" newspaper), and at the same time modern and innovative company in all areas of business. The company has the highest dynamics of revenues in the dairy sector in Poland. Currently MLEKOVITA has 13 manufacturing plants, 23 own Distribution Centers and its own retail network, consisting of 40 stores operating under the name MLEKOVITKA.

Partnerzy

undefined

undefined

Partnerzy